اهداف کنترل کیفیت در پویا صنعت هونامیک

شرکت پویا صنعت هونامیک با بهره گیری از کارشناسان مجرب در مهندسی کنترل کیفیت، به دنبال کسب رضایت و اعتماد مشتری است.

آنچه در بحث کنترل کیفیت بسیار مهم است اینکه این دو واژه مکمل یکدیگر هستند به عبارت دیگر کنترل کیفیت زمانی منتج به یک خروجی مناسب می گردد که هم ابزارهای کنترل درستی در دسترس سازمان باشد و هم بدانیم و برایمان روشن باشد کیفیت در خصوص محصول ما یعنی چه چیزی و با چه اندازه ای . به بیان ساده تر در خصوص کیفیت حتما باید استاندارد مشخص و تعریف شده ای برای سطحی از آنچه باید باشد را مشخص نماییم.

الف – کنترل کیفیت بخش مواد اولیه( ورودی به انبار و خروجی از انبار) و ورود به بخش تولید

ب – واحد کنترل کیفیت بخش تولید

ج – واحد کنترل کیفیت بخش آزمایشگاه

د- واحد کنترل کیفیت بخش بسته بندی و ارسال محصول و در نهایت تحویل محصول

اهداف کنترل کیفیت :

1- مشوق‌های آگاهی کیفی دربین کارگران، 2- افزایش میزان رضایت مشتریان، 3- کاهش هزینه های تولید

4- استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه های بازرسی،5- افزایش حسن نیست مشتریان،6- افزایش روحیه کارکنان

7- افزایش سود و درآمد سازمان، 8- افزایش میزان رضایتمندی کارکنان،9- گسترش بازارهای هدف

10- گسترش محصولات تولیدی، 11- بهبود روابط کارگر و کارفرما، 12- بهبود تکنیک ها و روشهای تولید

13- تبلیغی همیشگی و رایگان  به نام کیفیت محصول، 14- تسهیل در قیمت گذاری

15- افزایش عمر سازمان